Regulamin studia graficznego

Spis treści

§1 Definicja zakresu usługi projektowania graficznego
§2 Definicja ceny ofertowej
§3 Wymagania dotyczące dostarczanych materiałów
§4 Sposób dostarczania tekstu
§5 Sposób dostarczania elementów graficznych
§6 Gdy brak jest odpowiednich zdjęć do projektu
§7 Wskazówki dotyczące oczekiwań wobec projektu
§8 Sposób dostarczania poprawek
§9 Akceptacja projektu do druku i odpowiedzialność
§10 Koszty dodatkowych usług
§11 Prace projektowe w obecności zlecającego
§12 Prawa autorskie do materiałów dostarczonych przez zlecającego
§13 Prawa autorskie do wykonanego projektu

§1 Definicja zakresu usługi projektowania graficznego

W cenie podstawowej podanej w ofercie przewidziane jest wykonanie projektu, za co rozumie się: sformatowanie i rozmieszczenie elementów na stronie, zaproponowanie tła i grafiki ozdobnej, aranżacja całości do czytelnej i efektownej postaci.

Tym samym w cenie tej nie zawierają się następujące, dodatkowo płatne usługi:

 • przepisywanie tekstu z postaci papierowej na elektroniczną
 • skanowanie
 • wykonywanie zdjęć dostarczonych produktów
 • wyszukiwanie oraz zakup zdjęć, clipartów itp. materiałów
 • wycinanie elementów zdjęć z tła
 • wykonywanie fotomontaży i bardziej zaawansowana obróbka cyfrowa zdjęć i obrazów
 • wycinanie z tła i wektoryzacja logo
 • rysowanie wszelkich bardziej złożonych form wektorowych, tj. rysunków, piktogramów, symboli
 • rysowanie mapek dojazdowych

§2 Definicja ceny ofertowej

Cena początkowa podana w ofercie może wzrosnąć w przypadku wystąpienia zmian w dostarczonych materiałach i/lub założeniach na etapie projektowania. Dopuszczalne poprawki bez dopłaty to proste zmiany typu: korekta literówek, subtelne poprawki w rozmieszczeniu elementów, bez znacznych zmian objętości poszczególnych elementów. Ceny dodatkowo płatnych usług [patrz §1, §3, §10].

§3 Wymagania dotyczące dostarczanych materiałów

Zlecający wykonanie projektu graficznego zobowiązany jest dostarczyć komplet niezbędnych materiałów w czytelnej i spójnej formie. Do materiałów zalicza się:

 • cały tekst jaki ma się znaleźć w projekcie, tj. wszelka treść, informacje, hasła reklamowe, dane firmy, itd.
 • zdjęcia
 • logo
 • mapy
 • ewentualne inne materiały do wykorzystania w projekcie

Wszystkie materiały dostarczone przez zlecającego muszą być sprawdzone i ostateczne. Każda zmiana materiałów w trakcie lub po wykonaniu projektu spowoduje zwiększenie nakładu pracy nad nim i wzrost ustalonej ceny podstawowej.

Zamawiający składając zamówienie oświadcza, że posiada pełne prawo do dysonowania przesłanym zdjęciami i inni plikami oraz, że korzystanie z nich nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, a przysługujące zamawiającemu prawa do przesłanych zdjęć i plików obejmują prawo do udostępniania i rozpowszechniania w dowolnym czasie i formie.

§4 Sposób dostarczania tekstu

Tekst powinien być dostarczony w postaci elektronicznej (np. .doc, .txt, e-mail), możliwej do edycji. Jeżeli tekst dostarczony jest w formie papierowej naliczana jest opłata za przepisywanie tekstu [patrz §1].

§5 Sposób dostarczania elementów graficznych

Zdjęcia, loga i inne materiały (obrazy, grafiki, itp.) dostarczone powinny być w formie elektronicznej.

Zdjęcia – zalecana rozdzielczość to nie mniej niż 250 dpi (przy wymiarach docelowych lub większych).

Logo – powinno być w formacie wektorowym (skalowalnym) np. CDR, PDF, EPS, AI. Istnieje możliwość dostarczenia logo w postaci bitmapy o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi (przy wymiarach docelowych lub większych) jednak wtedy zostanie ono umieszczone na białym tle lub w prostokątnej ramce z białym tłem, w przypadku potrzeby wycięcia białego tła naliczana będzie dodatkowa opłata [patrz $6].

Jeżeli zdjęcia lub loga są dostarczone w formie papierowej naliczana jest opłata za skanowanie i obróbkę [patrz §1].

§6 Gdy brak jest odpowiednich zdjęć do projektu

Jeżeli zlecający nie posiada odpowiednich zdjęć, zalecamy skorzystać z darmowych lub płatnych serwisów internetowych, np. https://stock.adobe.com/pl/.

Na życzenie zlecającego de ART może wyszukać i udostępnić odpowiednie zdjęcia do projektu za dopłatą [patrz §1]. Zgodnie z regulamniem płatnych serwisów zdjęć, do każdego projektu (np. ulotki, plakatu, wizytówek) zdjęcia powinny być kupowane osobno, mimo powtarzalności wykorzystanej grafiki. Nie jest możliwe również udostępnianie klientowi zakupionych zdjęć do dowolnego wykorzystania. Przekazanie zdjęć/grafik klientowi wymaga zakupu oddzielnej licencji i powinno być zgodne z regulaminem wybranego serwisu z płatnymi grafikami.

§7 Wskazówki dotyczące oczekiwań wobec projektu

Zlecający zobowiązany jest przedłożyć oprócz materiałów, także prostą poglądową makietę projektu (opisana kartka papieru lub dokument tekstowy) z posadowieniem na niej poszczególnych elementów z dostarczonych materiałów takich jak tekst, zdjęcia, mapy, logo i inne lub/i dostarczyć de ART maksymalną ilość informacji na temat swoich oczekiwań co do ulubionych kolorów czy ogólnego wyglądu projektowanego materiału. Wszelkie wstępne uwagi pomogą wykonać projekt sprawnie i bez zbędnego nakładu czasu obu stron na ewentualne poprawki. Tym samym koncepcja projektu musi być przez zlecającego wcześniej dobrze przemyślana. Każda zmiana założeń w trakcie lub po wykonaniu projektu spowoduje zwiększenie nakładu pracy nad nim i wzrost ustalonej ceny podstawowej. Jeżeli zlecający nie posiada koncepcji i nie ma uwag wstępnych, może powołać się na grafika. Wówczas jednak musi liczyć się z dopłatami w przypadku wystąpienia czasochłonnych poprawek i zmian do zaproponowanej wersji projektu.

§8 Sposób dostarczania poprawek

Po otrzymaniu gotowej wersji projektu zlecający zobowiązany jest zapoznać się z nim dokładnie (sprawdzić treść i wygląd) i przygotować w punktach listę poprawek do naniesienia. W cenie projektu klient może zgłosić 3 poprawki. Lista poprawek powinna być czytelna i spójna oraz przesłana w całości – w jednym komentarzu zamieszczonym w Panelu klienta przy przesłanej przez grafika propozycji. Jeżeli zlecający redaguje poprawki w sposób nieczytelny, chaotyczny, przesyła je na raty lub kolejne poprawki są sprzeczne z poprzednio podyktowanymi to naliczane są dopłaty zgodnie z dodatkowym nakładem pracy. Jeżeli poprawki oznaczają zmianę wcześniej przyjętych założeń naliczana jest dopłata [patrz §2, §3]. 

§9 Akceptacja projektu do druku i odpowiedzialność

Zlecający zobowiązany jest bardzo dokładnie sprawdzić całą treść pod kątem błędów zarówno redaktorskich jak i rzeczowych oraz wygląd projektu każdej kolejno nadesłanej wersji. Jeżeli nie wnosi żadnych poprawek, akceptuje projekt poprzez lub podpisanie akceptacji w de ART. Akceptacja projektu do druku zamyka proces dokonywania zmian ostatecznie, wszelkie późniejsze korekty są dodatkowo płatne w zależności od statusu zlecenia i wymaganego nakładu pracy. Po akceptacji zlecającego ponosi on pełną odpowiedzialność w przypadku wystąpienia błędów w wydrukowanej pracy, które nie zostały wskazane na etapie projektowania.

§10 Koszty dodatkowych usług

Koszt wszelkich dodatkowych usług i dopłat wymienionych w §1 – §8 uzależniony jest od czasu poświęconego na wykonanie danej czynności i wynosi 160 zł netto + VAT za godzinę pracy. Każda dopłata szacowana jest z góry przez de ART i zlecający jest o niej informowany przed wykonaniem czynności, której dotyczy.

§11 Prace projektowe w obecności zlecającego

Koszt projektowania w obecności zlecającego (w de ART) liczony jest niezależnie od ceny za projekt i wynosi 200 zł + VAT za każdą godzinę pracy. Koszt projektu może być zastąpiony kosztem pracy przeliczanym na godziny pod warunkiem, że projekt jest wykonywany w obecności zlecającego od początku do końca trwania prac projektowych.

§12 Prawa autorskie do materiałów dostarczonych przez zlecającego

Osoba zlecająca projekt oświadcza, że wszelkie materiały, które dostarczyła do de ART w celach realizacji projektu są jej własnością lub ma prawo je wykorzystać. W przypadku, gdy dostarczone materiały wchodzą w konflikt z ustawą o prawie autorskim (tj. są czyjąś własnością i są wykorzystywane bez zgody właściciela) pełną odpowiedzialność ponosi zlecający. De ART ma prawo odmówić wykorzystania materiałów dostarczonych przez zlecającego jeżeli istnieje podejrzenie, że materiały nie są wykorzystywane zgodnie z prawem.

§13 Prawa autorskie do wykonanego projektu

Zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) plik źródłowy projektu jest własnością de ART. Zlecający może wykorzystać wykonany na jego zlecenie projekt do druku lub otrzymać w niezmiennym formacie mapy bitowej TIFF o rozdzielczości 300 dpi lub dowolnej wyższej. Jeżeli Zlecający zechce pozyskać plik źródłowy projektu w celu dokonywania w nim zmian z pominięciem de ART musi wykupić prawa autorskie. Koszt wykonania projektu graficznego nie upoważnia zlecającego do pozyskania plików źródłowych (tj. składu w programie do montażu elektronicznego jak Corel, Adobe itp.). De ART bezpłatnie zarchiwizuje wykonane projekty graficzne i w razie potrzeby udostępni zlecającemu w przypadku potrzeby ponownego wykorzystania w celach projektowych.