Regulamin

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.

Spis treści

§1 Postanowienia ogólne
§2 Zasady działania Serwisu internetowego i przedmiot sprzedaży
§3 Warunki korzystania z serwisu, składanie zamówień, zawarcie umowy i realizacja usług oraz odpowiedzialność Sprzedawcy
§4 Wynagrodzenie Sprzedawcy i sposób zapłaty
§5 Prawo odstąpienia od umowy, reklamacje i gwarancja jakości
§6 Prywatność i bezpieczeństwo
§7 Własność intelektualna
§8 Postanowienia końcowe

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady sprzedaży za pośrednictwem serwisów internetowych produktów poligraficznych tworzonych na zamówienie (zwanych dalej: „Produktami”), a także prawa i obowiązki stron w zakresie zawieranych umów.
 2. Serwisy internetowe prowadzone są pod adresami: 3deart.pl  cyfrowybialystok.pl przez: de ART Druk Wielkoformatowy Borkowski i Piotrowski spółka cywilna; ul. 42 Pułku Piechoty 78; 15-181 Białystok, (zwanego dalej: „Sprzedawcą” lub „Usługodawcą”), który jest właścicielem serwisów internetowych 3deart.pl i cyfrowybialystok.pl (zwanych dalej: „Serwisem” lub „Sklepem”), a także ich Administratorem.
 3. Szczegółowe dane Sprzedawcy: de ART Druk Wielkoformatowy Borkowski i Piotrowski spółka cywilna; ul. 42 Pułku Piechoty 78; 15-181 Białystok, NIP 966 205 72 45, REGON 200419170, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, tel. +48 508 282 933, e-mail: sklep@cyfrowybialystok.pl.
 4. Produkty sprzedawane są przez Sprzedawcę zarówno osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, jak i osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą kupującym od Sprzedawcy Produkty dla celów niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również pozostałym podmiotom, to jest osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą i dokonującym zakupu od Sprzedawcy Produktu na cele związane bezpośrednio z tą działalnością gospodarczą lub zawodową, osobom prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej. Zarówno Konsumenci, jak i pozostałe podmioty dokonujące zakupów w Sklepach internetowych zwane są dalej w treści niniejszego Regulaminu „Kupującymi”.
 5. Definicje zastosowane w niniejszym regulaminie:
  1. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
  2. Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
  3. Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
  4. Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.).

§2 Zasady działania Serwisu internetowego i przedmiot sprzedaży

 1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu. Przedmiotem sprzedaży są produkty poligraficzne tworzone na zamówienie Kupującego. Produkty dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Specyfika i właściwości Produktów oferowanych przez Sprzedawcę są przedstawione na stronie internetowej Sklepu.

§ 3 Warunki korzystania z Serwisu, składanie zamówień, zawarcie umowy, realizacja usług oraz odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący, składając zamówienie, składa ofertę zakupu określonego Produktu.
 2. Dla prawidłowego działania sklepu niezbędne jest urządzenie z dostępem do Internetu oraz przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.
 3. Aby dokonać zakupu za pośrednictwem Sklepu, Kupujący powinien otworzyć stronę internetową działającą pod adresem 3deart.pl lub cyfrowybialystok.pl. Następnie po przejrzeniu oferowanych na stronie Produktów wybrać interesujący go Produkt i dokonać jego zamówienia przy wykorzystaniu formularza zamieszczonego na stronie Sklepu. Kupujący w trakcie wypełniania formularza powinien zapoznać się z Regulaminem i podjąć decyzję o zaakceptowaniu lub niezaakceptowaniu treści Regulaminu
 4. Warunkiem korzystania z serwisu i realizacji zamówień jest posiadanie aktywnego konta e-mail oraz podanie przez Kupującego danych pozwalających na weryfikację Kupującego i odbiorcy Produktów. Kupujący może dokonywać zakupów bez rejestracji, podając przy każdym zamówieniu dane niezbędne do jego realizacji lub też założyć konto w serwisie.
 5. W celu założenia konta należy wypełnić stosowny formularz na stronie cyfrowybialystok.pl. Informacje podane przez Kupującego podczas tworzenia konta powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. Daje Kupującemu możliwość przeglądania historii zamówień, sprawdzanie statusu zamówień, samodzielna edycja danych. Założenie i korzystanie z indywidualnego konta jest nieodpłatne.
 6. W chwili założenia konta pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa na czas nieokreślony w zakresie prowadzenia konta na zasadach podanych w niniejszym regulaminie. W każdej chwili Kupujący może zrezygnować z konta. W tym celu należy wysłać rezygnację do Sprzedawcy na adres: sklep@cyfrowybialystok.pl. Przesłanie rezygnacji skutkuje niezwłocznym usunięciem konta i rozwiązaniem umowy w zakresie jego prowadzenia.
 7. Konto danego klienta w systemie cyfrowybialystok.pl, może zostać zlikwidowane lub zablokowane przez Administratora w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu przez klienta lub w przypadku zakończenia współpracy z danym klientem, o czym klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących klienta (dane wprowadzone przez klienta przy tworzeniu konta) oraz wszystkich danych dotyczących zleceń klienta, którego konto zostało usunięte, zgodnie z zasadami ustalonymi w § 6 Regulaminu.
 8. Kupujący może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni roku, w tym w niedziele i święta.
 9. Dokonując zakupów, Kupujący składa zamówienie poprzez dodanie Produktu prezentowanego w Sklepie do koszyka. Przy każdym Produkcie znajdują się dostępne parametry, które Kupujący samodzielnie wybiera/określa. W zależności od wybranych parametrów Produktu pojawia się cena Produktu i data jego wysyłki/odbioru. Następnie po wybraniu sposobu i miejsca dostawy oraz formy płatności Kupujący potwierdza złożenie zamówienia, klikając przycisk „Zamawiam i płacę”. Kupujący przed kliknięciem przycisku „Zamawiam i płacę” wpisuje w formularzu dane niezbędne do wystawienia faktury. Kupujący będący jednocześnie Konsumentem ma także możliwość wskazania w formularzu zamówienia, iż rezygnuje z otrzymania faktury i w takim przypadku wraz z Produktem otrzyma wyłącznie dokument księgowy. Kupujący ma także możliwość wskazania w formularzu zamówienia wybranego przez siebie adresu dostawy oraz odbiorcy Produktu.
 10. Warunkiem realizacji zamówienia przez Sprzedawcę jest złożenie przez Kupującego zamówienia w Serwisie oraz dokonanie przez Kupującego wszystkich wymaganych czynności opisanych w § 3 Regulaminu, w tym w szczególności wgranie/przesłanie pliku w sposób opisany w § 3 pkt. 11 Regulaminu, jak również (w nielicznych przypadkach) udzielenie przez Kupującego odpowiedzi na dodatkowe pytania Sprzedawcy (wykonawcy zamówienia).
 11. Materiały do druku – pliki graficzne
  1. Materiały do druku załączone do zamówienia lub przesłane przez Kupującego na adres e-mail: sklep@cyfrowybialystok.pl powinny być przygotowane według specyfikacji Serwisu. Specyfikacje i makiety dostępne są na stronie każdego Produktu. Każdy plik sprawdzany jest pod względem zgodności ze specyfikacją Sprzedawcy. W niektórych przypadkach Serwis dokonuje drobnych korekt (zgodnie ze specyfikacją), jednakże w każdym takim przypadku Kupujący jest o nich informowany i przed ostatecznym wykonaniem zmodyfikowanego zamówienia Kupujący dokonuje jego akceptacji lub dalszych korekt, co musi zostać uzgodnione ze Sprzedawcą. Kupujący może także zrezygnować z zamówienia, jeżeli nie akceptuje wprowadzonych przez Sprzedawcę modyfikacji. Istnieje również możliwość zaakceptowania przez Kupującego pliku, który nie jest zgodny ze specyfikacją Serwisu, jednakże w takim przypadku ewentualna reklamacja z tytułu wprowadzonych na wyraźne życzenie Kupującego niezgodności ze specyfikacją Serwisu może nie zostać przez Sprzedawcę uwzględniona.
  2. Jeżeli Kupujący nie dysponuje plikiem graficznym przeznaczonym do druku przygotowanym według specyfikacji podanej na stronie cyfrowybialystok.pl, może zamówić jego odpłatne przygotowanie przez Sprzedawcę. Może to zrobić poprzez zaznaczenie w formularzu zamówienia opcji „Projekt – Zamawiam”. Po wyborze opcji zamówienia projektu wyświetlona zostanie cena netto za prace graficzne, która zostanie doliczona do ceny wykonania produktu. Zamawiając przygotowanie projektu graficznego, Kupujący akceptuje zasady określone w Regulaminie Studia Graficznego. Czas przygotowania wstępnej propozycji projektu graficznego wynosi 5 dni roboczych.
  3. Serwis nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez Kupującego oraz nie dokonuje korekty treści zawartych w materiałach przesłanych przez Kupującego. Jednakże, jeżeli materiały przesłane przez Kupującego zawierają treści niezgodne z prawem, Serwis może odmówić realizacji zamówienia.
  4. Serwis zapisuje wszystkie czynności dokonane przez Kupującego (między innymi: informację o dacie i godzinie wgrania pliku graficznego, dokonaniu płatności itd.). W sytuacjach spornych będą one możliwe do odtworzenia zarówno przez Kupującego, jak i przez Sprzedawcę.
 12. Po podaniu przez Kupującego wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia, zawierające: opis przedmiotu zamówienia, jednostkową oraz łączną cenę zamawianych Produktów, dane i adres Kupującego, a także dane i adres odbiorcy Produktu, jeśli jest nim inna osoba niż Kupujący i dodatkowo dane do wystawienia faktury VAT.
 13. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie wyboru przez Kupującego opcji „Zamawiam i płacę”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Na adres e-mail wskazany przez Kupującego podczas składania zamówienia wysyłana zostanie wiadomość, potwierdzająca przyjęcie przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji zawierająca wszystkie wymagane zgodnie z prawem informacje. W następnej kolejności na adres e-mail wskazany przez Kupującego będą przesyłane bieżące informacje o przebiegu realizacji tego zamówienia. Po złożeniu zamówienia Serwis będzie się komunikował z Kupującym za pomocą e-maili lub, w przypadku gdy będzie to konieczne, telefonicznie poprzez konsultanta. W komunikatach e-mail będą zawarte informacje o statusie zamówienia i koniecznych (wyłącznie w niektórych sytuacjach – o ile będzie to niezbędne w celu należytego wykonania zamówienia) decyzjach, których podjęcia Sprzedawca będzie oczekiwał od Kupującego.
 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zamówienia do realizacji, o czym poinformuje Kupującego nie później niż w terminie 48 godzin od dnia otrzymania zamówienia.
 15. Z chwilą otrzymania przez Kupującego na wskazany adres e-mail potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji zawierającego wszystkie wymagane zgodnie z prawem informacje przesłanego na trwałym nośniku, Kupujący zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży Produktów objętych zamówieniem.
 16. Umowa sprzedaży może być zawarta w imieniu Kupującego wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub w przypadku Kupującego niebędącego osobą fizyczną – przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do reprezentowania Kupującego i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.
 17. W przypadku zamówienia przez Kupującego Produktu, który musi zostać wyprodukowany, zmodyfikowany lub wysłany zgodnie z indywidualnym życzeniem Kupującego, wszystkie szczegóły realizacji takiego zamówienia muszą zostać przez Strony uzgodnione przed przyjęciem zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. Szczegółowe warunki handlowe realizacji takiego niestandardowego zamówienia muszą zostać uzgodnione przez Strony w formie pisemnej lub w formie wymiany korespondencji e-mail przed przyjęciem przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji.
 18. Sprzedawca dostarczy Produkt Kupującemu w terminie wskazanym na stronie Sklepu lub też – w przypadku Produktów realizowanych na indywidualne zamówienie Kupującego – w terminie uzgodnionym z Kupującym i wskazanym w przesłanej do Kupującego korespondencji e-mail.
  Po dokonaniu przez Kupującego płatności za zamówienie (w przypadku wyboru płatności przed rozpoczęciem realizacji zamówienia)
 19.  Termin realizacji Produktu jest liczony od chwili zaakceptowania przez Sprzedawcę plików graficznych przesłanych/wgranych do zamówienia przez klienta. Pliki graficzne sprawdzane są przez Sprzedawcę:
  1. Po dokonaniu przez Kupującego płatności za zamówienie (w przypadku wyboru płatności przed rozpoczęciem realizacji zamówienia)
  2. Po wpłynięciu do systemu zamówienia, w którym klient wybrał opcję płatności przy odbiorze zamówienia.

   Jeżeli przygotowanie projektu graficznego leży po stronie Sprzedawcy, termin realizacji zamówienia należy liczyć od momentu ostatecznej akceptacji projektu przez Kupującego.
 20. Dla zamówień złożonych/opłaconych po godzinie 12:00 w danym dniu roboczym termin realizacji liczony jest od kolejnego dnia roboczego. W sytuacji, gdy Kupujący zamówił w jednej paczce produkty o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie. O ostatecznym terminie realizacji zamówienia Sprzedawca poinformuje Kupującego stosownym komunikatem e-mail.
 21. Produkt jest wysyłany przez Sprzedawcę na adres na terenie Polski wskazany przez Kupującego. Koszt wysyłki pokrywa Kupujący.
 22. Produkt wysyłany jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz poprzez paczkomaty INPOST. Przesyłki kurierskie dostarczane są od 8:00 do 20:00 w dni robocze. W przypadku niezastania Kupującego zostawione zostaje awizo. W przypadku niedoręczenia Produktu z powodów zależnych od Kupującego lub odbiorcy Produktu i konieczności jego ponownego wysłania przez Sprzedawcę Kupujący może zostać obciążony kosztami ponownej wysyłki Produktu. Sposób opakowania Produktu każdorazowo jest wybierany przez Sprzedawcę i uwzględnia specyfikę wysyłanego Produktu.
 23.  Sprzedawca zaleca, aby po otrzymaniu przesyłki Kupujący sprawdził zawartość paczki w obecności dostarczyciela w celu weryfikacji czy nie nastąpiło uszkodzenie Produktu w trakcie dostawy. W przypadku stwierdzenia naruszeń lub uszkodzeń Kupujący powinien zażądać od dostarczyciela przesyłki sporządzenia protokołu szkody z zaznaczeniem zastrzeżeń co do stanu przesyłki. Niezależnie od powyższego zaleca się, aby zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego uszkodzeń Produktu w trakcie transportu dokonać także w sposób ustalony w § 5 ust. 9 Regulaminu, nie później niż w terminie 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki przez Kupującego.
 24. Odbiór przesyłki od kuriera musi być potwierdzony czytelnym podpisem Kupującego (lub osoby upoważnionej przez Kupującego do odbioru przesyłki) za pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania odbioru, na Kupującego przechodzi prawo własności Produktu oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem Produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu.
 25. W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki zaleca się, aby Kupujący zaznaczył ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. W takim przypadku na liście przewozowym Kupujący powinien także podać datę i godzinę doręczenia.
 26.  W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia przesyłki z Produktem przez Kupującego przesyłka jest zwracana do Sprzedawcy na koszt Kupującego. W takim przypadku Kupujący – pomimo nie odebrania Produktu – jest zobowiązany także do zapłaty Sprzedawcy za Produkt, którego odbioru Kupujący bezpodstawnie odmówił. Treść niniejszego punktu nie wyłącza, ani też w żadnym zakresie nie ogranicza uprawnień Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem, o których mowa w § 5 niniejszego Regulaminu.
 27. Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Kupującym na numer telefonu podany przez Kupującego w formularzu zamówienia. Kontakt telefoniczny będzie odbywał się wyłącznie w dni robocze w godzinach od 8:00 – 16:00.
 28. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w następujących przypadkach:
  1. otrzymania po wysyłaniu e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji e-maila zwrotnego z informacją, iż e-mail potwierdzający zamówienie nie dotarł do adresata,
  2. otrzymania nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia
  3. braku możliwości kontaktu z Kupującym w sposób ustalony w § 3 pkt. 27 Regulaminu, w celu przeprowadzenia weryfikacji treści złożonego zamówienia lub doprecyzowania szczegółów zamówienia
  4. w przypadku opisanym w § 4 ust. 7 Regulaminu
  5. nieprzyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji z powodu błędów w pliku wgranym/przesłanym przez Kupującego, które nie zostały poprawione przez Kupującego.
 29.  W każdym przypadku, gdy Sprzedawca nie realizuje zamówienia, a otrzymał płatność związaną z takim zamówieniem, zobowiązany jest do zwrotu takiej płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podjęcia decyzji o niezrealizowaniu zamówienia.
 30. W przypadku wyboru odbioru osobistego w sytuacji nieodebrania przez Kupującego zamówienia w przeciągu 15 dni roboczych od daty jego realizacji, Kupującemu zostanie naliczona opłata za magazynowanie towaru w wysokości 5 zł netto za każdy kolejny dzień roboczy. 
 31. Zamawiający, składając zamówienie, oświadcza, że posiada pełne prawo do dysponowania przesłanymi zdjęciami i inni plikami oraz że korzystanie z nich nie narusza żadnych praw osób trzecich, a przysługujące zamawiającemu prawa do przesłanych zdjęć i plików obejmują prawo do udostępniania i rozpowszechniania w dowolnym czasie i formie.
 32.   Sprzedawca nformuje, że Kupujący, składając zamówienie, powinien wziąć pod uwagę fakt, iż:
  1. różnica w wymiarach Produktów wykonywanych przez Sprzedawcę biorąc pod uwagę tolerancję błędu krajarki wykorzystywanej przez Sprzedawcę, może wynieść do 2 mm,
  2. w wykonanym Produkcie mogą wystąpić przesunięcia lakieru punktowego UV w stosunku do motywu drukarskiego o wartości do 0,3 mm, co wynika ze stosowanej przez Sprzedawcę technologii wykonywania Produktu, a ewentualne reklamacje zgłaszane z tego tytułu przez mogą Kupującego nie zostać uznane przez Sprzedawcę,
  3. w Produkcie mogą wystąpić różnice w kolorach w stosunku do wydruków z drukarek atramentowych oraz obrazu wyświetlanego na monitorze ze względu na różnice w technologii druku i prezentacji barw
  4. ze względów technologicznych różnica w nakładzie może wynosić -/+ 5%
  5. w przypadku druku apli (jednolitego tła) może wystąpić pasmowanie, nie może być ono powodem reklamacji.

§ 4 Wynagrodzenie Sprzedawcy i sposób zapłaty

 1. Podane ceny Produktów są wyrażone w PLN. Każdorazowo obok ceny Produktu podawane są wszystkie pozostałe koszty (o ile występują), do których poniesienia zobowiązany jest Kupujący.
 2. Do każdego wysłanego Produktu dołączony jest dowód sprzedaży – paragon, który Sprzedawca wystawia i przesyła wraz z zakupionym Produktem. W przypadku, gdy Kupujący jako dokument sprzedaży wskazał fakturę VAT lub fakturę imienną, te dokumenty wysyłane są drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany przez Kupującego do zamówienia. Sprzedawca dopuszcza także wysłanie przesyłki z Produktem na inny adres niż adres, na który zostanie wysłany dowód sprzedaży.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu oraz udzielania Kupującym dodatkowych rabatów, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych (rabatowych), które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 5. Formą płatności obowiązującą w Sklepie jest płatność przelewem oraz płatność przez system Sofort i PayU.
 6. Sprzedawca dopuszcza także dokonywanie zapłaty przez Kupującego przy odbiorze Produktu – gotówką lub  kartą płatniczą w siedzibie firmy.
 7. W przypadku gdy Kupujący, zawierając umowę, zobowiązał do zapłaty za zamówiony Produkt w formie ustalonej w ust. 5 niniejszego paragrafu (przedpłata), brak zapłaty za zamówiony Produkt w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia powoduje, że transakcja zostaje uznana za nieaktualną i będzie automatycznie anulowana.

§ 5 Prawo odstąpienia od umowy, reklamacje i gwarancja jakości

 1. Konsument uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem §5 pkt. 12, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w punkcie 9 niniejszego paragrafu, w terminie 14 (czternastu) dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w której wykonaniu Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta uprzywilejowanego lub wskazaną przez Konsumenta uprzywilejowanego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   1. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części,
   2. polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
   dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument uprzywilejowany złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 3. Konsument uprzywilekowany może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument uprzywilekowany, odstępując od umowy, może skorzystać z zamieszczonego poniżej wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy Wysłać do: de ART Druk Wielkoformatowy Borkowski i Piotrowski spółka cywilna, ul. 42 Pułku Piechoty 78, 15-181 Białystok, e-mail: sklep@cyfrowybialystok.pl

  „ – Ja/My* ………… niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy*……./umowy dostawy następujących rzeczy*…../umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy*……./o świadczenie następującej usługi* 
  – Data zawarcia umowy*………../odbioru*……………. 
  – Imię i nazwisko konsumenta(-ów)/Przedsiębiorcy (-ów) uprzywilejowanego(-ych):………..
  – Adres konsumenta(-ów)Przedsiębiorcy (-ów) uprzywilejowanego(-ych):……………………..
  – Podpis konsumenta(-ów)Przedsiębiorcy (-ów) uprzywilejowanego(-ych): …………..(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)  – Data ………………….”
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument uprzywilejowany może także odstąpić od umowy poprzez przesłanie oświadczenia drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@cyfrowybialystok.pl przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy wskazanego w ust. 3 powyżej niniejszego paragrafu lub przez przesłanie innego równoważnego w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi uprzywilejowanemu na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 4.
 6. Zwrot płatności otrzymanych od Konsumenta uprzywilejowanego, w tym kosztów dostarczenia Produktu do Konsumenta uprzywilejowanego nastąpi nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta uprzywilejowanego o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument uprzywilejowany, bez ponoszenia przez Konsumenta uprzywilejowanego jakichkolwiek opłat związanych ze zwrotem, chyba że Konsument uprzywilejowany wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który to sposób nie wiąże się dla Konsumenta uprzywilejowanegoz żadnymi kosztami. Jeżeli Konsument uprzywilejowany wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi uprzywilejowanemu poniesionych przez Konsumenta uprzywilejowanego dodatkowych kosztów.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta uprzywilejowanego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta uprzywilejowanego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub do chwili dostarczenia przez Konsumenta uprzywilejowanego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument uprzywilejowany ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 9. Konsument uprzywilejowany ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 10. Jeżeli w wykonaniu umowy sprzedaży Sprzedawca dostarczył Produkt Konsumentowi uprzywilejowanemu  do miejsca, w którym Konsument uprzywilejowany zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania Produktu na swój koszt, gdy ze względu na charakter Produktu nie można Produktu odesłać w zwykły sposób pocztą.
 11. Konsument uprzywilejowany ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 12. Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi uprzywilejowanemu w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta uprzywilejowanego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem umowy jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem umowy jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem umowy są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której przedmiotem umowy są Produkty stanowiące nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  Powyższe uregulowanie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy określonej w pkt. 13 i następnych poniżej niniejszego paragrafu.
 13. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta uprzywilejowanego, jak również wobec pozostałych Kupujących niebędących jednocześnie Konsumentami, z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady dostarczonych Produktów, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego (Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 121) oraz opartych na tych zasadach postanowieniach niniejszego Regulaminu.
 14. Reklamację można przesłać na adres siedziby Sprzedawcy: de ART Druk Wielkoformatowy Borkowski i Piotrowski spółka cywilna, ul. 42 Pułku Piechoty 78, 15-181 Białystok.
 15. Składając reklamację, należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany Produkt wraz z opisem reklamacji. Wszelkie inne uwagi dotyczące reklamowanego Produktu, takie jak zdjęcia reklamowanego Produktu, czy skan protokołów uszkodzenia lub zniszczenia Produktu Kupujący może przesyłać na adres sklep@cyfrowybialystok.pl. W przypadku, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, kosztami powstałymi po stronie Sprzedawcy z tytułu odbioru reklamowanego Produktu i jego ponownej wysyłki do odbiorcy może zostać obciążony Kupujący.
 16. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby rozpatrzyć reklamację – bez względu na rodzaj zgłoszenia – w ciągu 48 h licząc od momentu zgłoszenia. Jednakże w żadnym przypadku rozpatrzenie reklamacji nie nastąpi później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia jej zgłoszenia. W każdym przypadku Sprzedawca powiadomi Kupującego w terminie powyżej ustalonym o sposobie dalszego postępowania.
 17. Zamieszczone w sklepie zdjęcia Produktów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych kolorów Produktów ze względu na różną konfigurację sprzętu komputerowego Kupujących, a indywidualne ustawienia komputera i monitora Kupującego mogą powodować błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o Produkcie (np. kolorów). Reklamacja złożona na tej podstawie przez Kupującego może nie zostać uznana przez Sprzedawcę.
 18. Podstawą do złożenia reklamacji dotyczących kolorów wydruku jest wyłącznie proof barwny zamówiony osobno. Firma De ART nie ponosi odpowiedzialności za wady w druku spowodowane błędnym przygotowaniem pliku pod względem treści. 
 19. W przypadku umów zawieranych z Kupującymi niebędącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 20. Kupujący może składać reklamacje dotyczące Produktu posiadającego wady, korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej przez producenta Produktu gwarancji jakości na warunkach przez producenta określonych albo też korzystając z uprawnień z tytułu rękojmi przysługujących Kupującemu będącemu jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Produktu z umową.

§ 6 Prywatność i bezpieczeństwo

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego jest Sprzedawca:
  de ART Druk Wielkoformatowy Borkowski i Piotrowski spółka cywilna; ul. 42 Pułku Piechoty 78; 15-181 Białystok. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w dostępnej w sklepie Polityce Prywatności, ze względu na zasadę przejrzystości zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania przez Sprzedawcę danych podanych przez Kupującego w procesie zakupowym, jest realizacja zamówień. W tym przypadku podstawą przetwarzania danych osobowych jest: a)    umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, które zmierzają do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) b)    ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także c)    uzasadniony prawnie interes Sprzedawcy polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Sprzedawca jest świadomy, że ochrona danych osobowych Kupującego jest sprawą priorytetową. Sprzedawca zobowiązuje się do postępowania zgodnie z wewnętrznymi procedurami gwarantującymi poufność, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 4. Sprzedawca oświadcza, że nie będzie udostępniać danych osobowych Kupującego (z wyjątkiem przypadków opisanym w ust. 5 niniejszego paragrafu) do celów innych niż opisanych w ust. 2 niniejszego paragrafu.
 5. Dane osobowe i adresowe uzyskane od Kupującego są przechowywane w bezpiecznym miejscu na serwerze. Każdy ma prawo wglądu do swoich danych, ich modyfikowania, a także do żądania ich usunięcia. Dane wprowadzone przez Kupującego przy tworzeniu konta w Serwisie można zmienić, zgłaszając pisemną prośbę na sklep@cyfrowybialystok.pl. Informacje na temat kart kredytowych Kupującego nie są w żaden sposób przechowywane.
   

§ 7 Znaki towarowe i prawa autorskie

 1. Nazwy firm, ich znaki towarowe, etc. zamieszczone na stronie należą odpowiednio do ich właścicieli i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy aktów prawnych przywołanych w niniejszym Regulaminie, a w przypadku Kupujących niebędących jednocześnie Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121. j. t.), także postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży dostępnych na stronie internetowej Sklepu.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U.2020.287 t.j.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu w Serwisie internetowym.
 4. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu, to jest przed dniem umieszczenia na stronie internetowej Sklepu nowej treści Regulaminu, będą realizowane zgodnie z postanowieniami poprzedniej wersji Regulaminu.
 5. Spory pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym będącym jednoczenie Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Kupujący będący jednocześnie Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej znajdującym się najbliżej miejsca zamieszkania Konsumenta. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 6. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Kupującym uprzywilejowanym, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączona.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia jego publikacji, to jest od dnia 01 stycznia 2021 r.