Regulamin sklepu internetowego Cyfrowybialystok

określający m.in. zasady zawierania umów poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta

Spis treści

§1 Definicje
§2 Kontakt ze Sprzedawcą
§3 Wymogi techniczne
§4 Zasady działania sklepu i przedmiot sprzedaży
§5 Warunki korzystania z serwisu, składanie zamówień, zawarcie umowy, realizacja usług oraz odpowiedzialność Sprzedawcy
§6 Wynagrodzenie Sprzedawcy i sposób zapłaty
§7 Prawo odstąpienia od umowy
§8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§9 Reklamacje
§10 Prywatność i bezpieczeństwo
§11 Znaki towarowe i prawa autorskie
§12 Postanowienia końcowe

§1 Definicje

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Konto – nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której każdy podmiot korzystający ze Sklepu może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Kupujący uprzywilejowany – Kupujący, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym.
Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep (Serwis) – sklep internetowy Cyfrowybialystok.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://cyfrowybialystok.pl.

Produkt – produkty poligraficzne tworzone na zamówienie.
Sprzedawca – Przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

 1. Krzysztof Zbigniew Borkowski, NIP 5421739248, przedsiębiorca działający pod firmą Krzysztof Zbigniew Borkowski – wspólnik spółki cywilnej
 2. Bartosz Piotrowski, NIP 5422979173, przedsiębiorca działający pod firmą Bartosz Piotrowski – wspólnik spółki cywilnej

prowadzący działalność w ramach spółki cywilnej pod nazwą DE ART DRUK WIELKOFORMATOWY BORKOWSKI I PIOTROWSKI SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą pod adresem ul. 42 Pułku Piechoty 78, 15-181 Białystok, NIP 9662057245, nr REGON 200419170.
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§2 Kontakt ze Sprzedawcą

 1. Adres pocztowy: ul. 42 Pułku Piechoty 78, 15-181 Białystok
 2. Adres e-mail: sklep@cyfrowybialystok.pl
 3. Telefon: 508 282 933

§ 3 Wymogi techniczne

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • urządzenie z dostępem do Internetu
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 Zasady działania sklepu i przedmiot sprzedaży

 1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu. Przedmiotem sprzedaży są produkty poligraficzne tworzone na zamówienie Kupującego. Produkty dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Specyfika i właściwości Produktów oferowanych przez Sprzedawcę są przedstawione na stronie internetowej Sklepu.

§ 5 Warunki korzystania z serwisu, składanie zamówień, zawarcie umowy, realizacja usług oraz odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący, składając zamówienie, składa ofertę zakupu określonego Produktu.
 2. Aby dokonać zakupu za pośrednictwem Sklepu, Kupujący powinien otworzyć stronę internetową działającą pod adresem cyfrowybialystok.pl. Następnie po przejrzeniu oferowanych na stronie Produktów wybrać interesujący go Produkt i dokonać jego zamówienia przy wykorzystaniu formularza zamieszczonego na stronie Sklepu. Kupujący w trakcie wypełniania formularza powinien zapoznać się z Regulaminem i podjąć decyzję o zaakceptowaniu lub niezaakceptowaniu treści Regulaminu.
 3. Warunkiem korzystania z serwisu i realizacji zamówień jest podanie przez Kupującego danych pozwalających na weryfikację Kupującego i odbiorcy Produktów. Kupujący może dokonywać zakupów bez rejestracji, podając przy każdym zamówieniu dane niezbędne do jego realizacji lub też założyć konto w serwisie.
 4. W celu założenia konta należy wypełnić stosowny formularz na stronie cyfrowybialystok.pl. Informacje podane przez Kupującego podczas tworzenia konta powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. Konto daje Kupującemu możliwość przeglądania historii zamówień, sprawdzania statusu zamówień oraz samodzielnej edycji danych. Założenie i korzystanie z indywidualnego konta jest nieodpłatne.
 5. W chwili założenia konta pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa na czas nieokreślony w zakresie prowadzenia konta na zasadach podanych w niniejszym regulaminie. W każdej chwili Kupujący może zrezygnować z konta. W tym celu należy wysłać rezygnację do Sprzedawcy na adres: sklep@cyfrowybialystok.pl. Przesłanie rezygnacji skutkuje niezwłocznym usunięciem konta i rozwiązaniem umowy w zakresie jego prowadzenia.
 6. Konto danego klienta w systemie cyfrowybialystok.pl, może zostać zlikwidowane lub zablokowane przez Administratora w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu przez klienta lub w przypadku zakończenia współpracy z danym klientem, o czym klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących klienta (dane wprowadzone przez klienta przy tworzeniu konta) oraz wszystkich danych dotyczących zleceń klienta, którego konto zostało usunięte, zgodnie z zasadami ustalonymi w § 10 Regulaminu.
 7. Kupujący może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni roku, w tym w niedziele i święta.
 8. Dokonując zakupów, Kupujący składa zamówienie poprzez dodanie Produktu prezentowanego w Sklepie do koszyka. Przy każdym Produkcie znajdują się dostępne parametry, które Kupujący samodzielnie wybiera/określa. W zależności od wybranych parametrów Produktu pojawia się cena Produktu i data jego wysyłki/odbioru. Następnie po wybraniu sposobu i miejsca dostawy oraz formy płatności Kupujący potwierdza złożenie zamówienia, klikając przycisk „Zamawiam i płacę”. Kupujący przed kliknięciem przycisku „Zamawiam i płacę” wpisuje w formularzu dane niezbędne do wystawienia faktury. Kupujący będący jednocześnie Konsumentem ma także możliwość wskazania w formularzu zamówienia, iż rezygnuje z otrzymania faktury i w takim przypadku wraz z Produktem otrzyma wyłącznie dokument księgowy. Kupujący ma także możliwość wskazania w formularzu zamówienia wybranego przez siebie adresu dostawy oraz odbiorcy Produktu.
 9. Warunkiem realizacji zamówienia przez Sprzedawcę jest złożenie przez Kupującego zamówienia w Serwisie oraz dokonanie przez Kupującego wszystkich wymaganych czynności opisanych w § 5 Regulaminu, w tym w szczególności wgranie/przesłanie pliku w sposób opisany w § 3 pkt. 10 Regulaminu, jak również (w nielicznych przypadkach) udzielenie przez Kupującego odpowiedzi na dodatkowe pytania Sprzedawcy (wykonawcy zamówienia).
 10. Materiały do druku – pliki graficzne
  10.1 Materiały do druku załączone do zamówienia lub przesłane przez Kupującego na adres e-mail: sklep@cyfrowybialystok.pl powinny być przygotowane według specyfikacji Serwisu. Specyfikacje i makiety dostępne są na stronie każdego Produktu. Każdy plik sprawdzany jest pod względem zgodności ze specyfikacją Sprzedawcy. W niektórych przypadkach Serwis dokonuje drobnych korekt (zgodnie ze specyfikacją), jednakże w każdym takim przypadku Kupujący jest o nich informowany i przed ostatecznym wykonaniem zmodyfikowanego zamówienia Kupujący dokonuje jego akceptacji lub dalszych korekt, co musi zostać uzgodnione ze Sprzedawcą. Kupujący może także zrezygnować z zamówienia, jeżeli nie akceptuje wprowadzonych przez Sprzedawcę modyfikacji. Istnieje również możliwość zaakceptowania przez Kupującego pliku, który nie jest zgodny ze specyfikacją Serwisu, jednakże w takim przypadku ewentualna reklamacja z tytułu wprowadzonych na wyraźne życzenie Kupującego niezgodności ze specyfikacją Serwisu może nie zostać przez Sprzedawcę uwzględniona.
  10.2 Jeżeli Kupujący nie dysponuje plikiem graficznym przeznaczonym do druku przygotowanym według specyfikacji podanej na stronie cyfrowybialystok.pl, może zamówić jego odpłatne przygotowanie przez Sprzedawcę. Może to zrobić poprzez zaznaczenie w formularzu zamówienia opcji „Projekt – Zamawiam”. Po wyborze opcji zamówienia projektu wyświetlona zostanie cena netto za prace graficzne, która zostanie doliczona do ceny wykonania produktu. Zamawiając przygotowanie projektu graficznego, Kupujący akceptuje zasady określone w Regulaminie Studia Graficznego. Czas przygotowania wstępnej propozycji projektu graficznego wynosi 5 dni roboczych.
  10.3 Serwis nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez Kupującego oraz nie dokonuje korekty treści zawartych w materiałach przesłanych przez Kupującego. Jednakże, jeżeli materiały przesłane przez Kupującego zawierają treści niezgodne z prawem, Serwis może odmówić realizacji zamówienia.
  10.4 Serwis zapisuje wszystkie czynności dokonane przez Kupującego (między innymi: informację o dacie i godzinie wgrania pliku graficznego, dokonaniu płatności itd.). W sytuacjach spornych będą one możliwe do odtworzenia zarówno przez Kupującego, jak i przez Sprzedawcę.
 11. Po podaniu przez Kupującego wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia, zawierające: opis przedmiotu zamówienia, jednostkową oraz łączną cenę zamawianych Produktów, dane i adres Kupującego, a także dane i adres odbiorcy Produktu, jeśli jest nim inna osoba niż Kupujący i dodatkowo dane do wystawienia faktury VAT.
 12. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie wyboru przez Kupującego opcji „Zamawiam i płacę”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Na adres e-mail wskazany przez Kupującego podczas składania zamówienia wysyłana zostanie wiadomość, potwierdzająca przyjęcie przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji zawierająca wszystkie wymagane zgodnie z prawem informacje. W następnej kolejności na adres e-mail wskazany przez Kupującego będą przesyłane bieżące informacje o przebiegu realizacji tego zamówienia. Po złożeniu zamówienia Serwis będzie się komunikował z Kupującym za pomocą e-maili lub, w przypadku gdy będzie to konieczne, telefonicznie. W komunikatach e-mail będą zawarte informacje o statusie zamówienia i koniecznych (wyłącznie w niektórych sytuacjach – o ile będzie to niezbędne w celu należytego wykonania zamówienia) decyzjach, których podjęcia Sprzedawca będzie oczekiwał od Kupującego.
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zamówienia do realizacji, o czym poinformuje Kupującego nie później niż w terminie 48 godzin od dnia otrzymania zamówienia.
 14. Z chwilą otrzymania przez Kupującego na wskazany adres e-mail potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji zawierającego wszystkie wymagane zgodnie z prawem informacje przesłanego na trwałym nośniku, Kupujący zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży Produktów objętych zamówieniem.
 15. Umowa sprzedaży może być zawarta w imieniu Kupującego wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub w przypadku Kupującego niebędącego osobą fizyczną – przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do reprezentowania Kupującego i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.
 16. W przypadku zamówienia przez Kupującego Produktu, który musi zostać wyprodukowany, zmodyfikowany lub wysłany zgodnie z indywidualnym życzeniem Kupującego, wszystkie szczegóły realizacji takiego zamówienia muszą zostać przez Strony uzgodnione przed przyjęciem zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. Szczegółowe warunki handlowe realizacji takiego niestandardowego zamówienia muszą zostać uzgodnione przez Strony w formie pisemnej lub w formie wymiany korespondencji e-mail przed przyjęciem przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji.
 17. Sprzedawca dostarczy Produkt Kupującemu w terminie wskazanym na stronie Sklepu lub też – w przypadku Produktów realizowanych na indywidualne zamówienie Kupującego – w terminie uzgodnionym z Kupującym i wskazanym w przesłanej do Kupującego korespondencji e-mail, po dokonaniu przez Kupującego płatności za zamówienie.
 18. Termin realizacji Produktu jest liczony od chwili zaakceptowania przez Sprzedawcę plików graficznych przesłanych/wgranych do zamówienia przez klienta.
  18.1 Pliki graficzne sprawdzane są przez Sprzedawcę po dokonaniu przez Kupującego płatności za zamówienie.
  18.2 Jeżeli przygotowanie projektu graficznego leży po stronie Sprzedawcy, termin realizacji zamówienia należy liczyć od momentu ostatecznej akceptacji projektu przez Kupującego.
 19. Dla zamówień złożonych/opłaconych po godzinie 12:00 w danym dniu roboczym termin realizacji liczony jest od kolejnego dnia roboczego. W sytuacji, gdy Kupujący zamówił w jednej paczce produkty o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie. O ostatecznym terminie realizacji zamówienia Sprzedawca poinformuje Kupującego stosownym komunikatem e-mail.
 20. Produkt jest wysyłany przez Sprzedawcę na adres na terenie Polski wskazany przez Kupującego. Koszt wysyłki pokrywa Kupujący.
 21. Produkt wysyłany jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz poprzez paczkomaty INPOST.
  21.1 Przesyłki kurierskie dostarczane są od 8:00 do 20:00 w dni robocze. Kurier podejmuje dwukrotną próbę doręczenia przesyłki. W przypadku niezastania Kupującego zostawione zostaje awizo.
  21.2 Czas na odbiór przesyłki ze skrytki paczkomatu wynosi 48 godzin i liczony jest od momentu umieszczenia paczki w skrytce.
  21.3 W przypadku niedoręczenia Produktu z powodów zależnych od Kupującego lub odbiorcy Produktu i konieczności jego ponownego wysłania przez Sprzedawcę Kupujący może zostać obciążony kosztami ponownej wysyłki Produktu.
 22. Sposób pakowania Produktu każdorazowo jest wybierany przez Sprzedawcę i uwzględnia specyfikę wysyłanego Produktu. Sprzedawca zaleca, aby po otrzymaniu przesyłki Kupujący sprawdził zawartość paczki w obecności dostarczyciela w celu weryfikacji, czy nie nastąpiło uszkodzenie Produktu w trakcie dostawy.
 23. Odbiór przesyłki od kuriera musi być potwierdzony czytelnym podpisem Kupującego (lub osoby upoważnionej przez Kupującego do odbioru przesyłki) bądź poprzez podanie kodu PIN. Z chwilą potwierdzenia odbioru na Kupującego przechodzi prawo własności Produktu oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem Produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu.
 24. W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia przesyłki z Produktem przez Kupującego przesyłka jest zwracana do Sprzedawcy na koszt Kupującego. W takim przypadku Kupujący – pomimo nieodebrania Produktu – jest zobowiązany także do zapłaty Sprzedawcy za Produkt, którego odbioru Kupujący bezpodstawnie odmówił. Treść niniejszego punktu nie wyłącza, ani też w żadnym zakresie nie ogranicza uprawnień Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem, o których mowa w § 7 niniejszego Regulaminu.
 25. Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Kupującym na numer telefonu podany przez Kupującego w formularzu zamówienia. Kontakt telefoniczny będzie odbywał się wyłącznie w dni robocze w godzinach od 8:00 – 16:00.
 26. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w następujących przypadkach:
  26.1 otrzymania po wysyłaniu e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji e-maila zwrotnego z informacją, iż e-mail potwierdzający zamówienie nie dotarł do adresata
  26. 2 otrzymania nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia
  26.3 braku możliwości kontaktu z Kupującym w sposób ustalony w § 5 pkt. 12 Regulaminu, w celu przeprowadzenia weryfikacji treści złożonego zamówienia lub doprecyzowania szczegółów zamówienia
  26.4 w przypadku opisanym w § 6 ust. 6 Regulaminu
  26.5 nieprzyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji z powodu błędów w pliku wgranym/przesłanym przez Kupującego, które nie zostały poprawione przez Kupującego.
 27. W każdym przypadku, gdy Sprzedawca nie realizuje zamówienia, a otrzymał płatność związaną z takim zamówieniem, zobowiązany jest do zwrotu takiej płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podjęcia decyzji o niezrealizowaniu zamówienia.
 28. W przypadku wyboru odbioru osobistego w sytuacji nieodebrania przez Kupującego zamówienia w przeciągu 15 dni roboczych od daty jego realizacji, Kupującemu zostanie naliczona opłata za magazynowanie towaru w wysokości 5 zł netto za każdy kolejny dzień roboczy. 
 29. Zamawiający, składając zamówienie, oświadcza, że posiada pełne prawo do dysponowania przesłanymi zdjęciami i inni plikami oraz że korzystanie z nich nie narusza żadnych praw osób trzecich, a przysługujące zamawiającemu prawa do przesłanych zdjęć i plików obejmują prawo do udostępniania i rozpowszechniania w dowolnym czasie i formie.
 30. Sprzedawca informuje, że Kupujący, składając zamówienie, powinien wziąć pod uwagę fakt, iż:
  30.1 różnica w wymiarach Produktów wykonywanych przez Sprzedawcę biorąc pod uwagę tolerancję błędu krajarki wykorzystywanej przez Sprzedawcę, może wynieść do 2 mm
  30.2 w wykonanym Produkcie mogą wystąpić przesunięcia lakieru punktowego UV w stosunku do motywu drukarskiego o wartości do 0,3 mm, co wynika ze stosowanej przez Sprzedawcę technologii wykonywania Produktu, a ewentualne reklamacje zgłaszane z tego tytułu przez mogą Kupującego nie zostać uznane przez Sprzedawcę
  30.3 w Produkcie mogą wystąpić różnice w kolorach w stosunku do wydruków z drukarek atramentowych oraz obrazu wyświetlanego na monitorze ze względu na różnice w technologii druku i prezentacji barw
  30.4 ze względów technologicznych różnica w nakładzie może wynosić -/+ 5%
  30.5 w przypadku druku apli (jednolitego tła) może wystąpić pasmowanie, nie może być ono powodem reklamacji.

§ 6 Wynagrodzenie Sprzedawcy i sposób zapłaty

 1. Podane ceny Produktów są wyrażone w PLN. Każdorazowo obok ceny Produktu podawane są wszystkie pozostałe koszty (o ile występują), do których poniesienia zobowiązany jest Kupujący.
 2. Do każdego wysłanego Produktu dołączony jest dowód sprzedaży – paragon, który Sprzedawca wystawia i przesyła wraz z zakupionym Produktem. W przypadku, gdy Kupujący jako dokument sprzedaży wskazał fakturę VAT lub fakturę imienną, te dokumenty wysyłane są drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany przez Kupującego do zamówienia. Sprzedawca dopuszcza także wysłanie przesyłki z Produktem na inny adres niż adres, na który zostanie wysłany dowód sprzedaży.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu oraz udzielania Kupującym dodatkowych rabatów, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych (rabatowych), które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 5. Formą płatności obowiązującą w Sklepie jest płatność przelewem bankowym oraz płatność przez system Przelewy24.pl.
 6. W przypadku, gdy Kupujący, zawierając umowę, zobowiązał do zapłaty za zamówiony Produkt w formie ustalonej w ust. 5 niniejszego paragrafu (przedpłata), brak zapłaty za zamówiony Produkt w terminie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia powoduje, że transakcja zostaje uznana za nieaktualną i będzie automatycznie anulowana.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem przypadków podanych w §8, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w ust. 6 niniejszego paragrafu, w terminie 14 (czternastu) dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1.1 dla umowy, w której wykonaniu Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta uprzywilejowanego lub wskazaną przez Konsumenta uprzywilejowanego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  1.1.1 obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części
  1.1.2 polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów
  1.1.3 dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Kupujący uprzywilejowany złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 3. Kupujący uprzywilejowany może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Kupujący uprzywilejowany, odstępując od umowy, może skorzystać z zamieszczonego poniżej wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wypełniony wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy należy wysłać do: de ART Druk Wielkoformatowy Borkowski i Piotrowski spółka cywilna, ul. 42 Pułku Piechoty 78, 15-181 Białystok lub na adres e-mail: sklep@cyfrowybialystok.pl.

  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


  DE ART DRUK WIELKOFORMATOWY BORKOWSKI I PIOTROWSKI SPÓŁKA CYWILNA ul. 42 Pułku Piechoty 78, 15-181 Białystok adres e-mail: sklep@cyfrowybialystok.pl


  – Ja/My() …………………………………………………………… niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów() / o świadczenie następującej usługi(): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


  – Data zawarcia umowy/odbioru


  ……………………………………………………………………………………………………………………………………


  – Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych): ………………………………………………………………………………………………………………………………………


  – Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


  ………………… …………………………………………………………………………………


  Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


  Data …………………………………….. (*) Niepotrzebne skreślić.

 4. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Kupujący uprzywilejowany może także odstąpić od umowy poprzez przesłanie drogą elektroniczną oświadczenia o treści równoważnej do wzoru formularza zawartego w §7 ust.3.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Kupującemu uprzywilejowanemu na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 4.
 6. Skutki odstąpienia od umowy
  6.1 W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
  6.2 Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  6.3 Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego uprzywilejowanego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  6.4 Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. 42 Pułku Piechoty 78, 15-181 Białystok niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący uprzywilejowany odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
  6.5 Kupujący uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
  6.6 Kupujący uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
  6.7 Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Kupujący uprzywilejowany również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Kupujący uprzywilejowany zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia
  6.8 W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego uprzywilejowanego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 7 Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
 2. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia
 3. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 4. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
 5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę
 7. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 9 Reklamacje

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1.1 Sprzedawca ponosi wobec Kupującego uprzywilejowanego odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową, przewidzianą przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza przez przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
  1.2 Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
  1.3 Jeśli na produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w Sklepie.
  1.4 Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
  1.5 Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 2. KUPUJĄCY UPRZYWILEJOWANI
  2.1 Produkty
  2.1.1 W przypadku braku zgodności Produktu z umową, Kupujący uprzywilejowany ma możliwość skorzystania z uprawnień określonych w rozdziale 5a Ustawy o prawach konsumenta.
  2.1.2 Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
  2.1.3 Na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta, Kupujący uprzywilejowany może w każdym przypadku żądać:
  – wymiany towaru,
  – naprawy towaru.
  2.1.4 Dodatkowo, Kupujący uprzywilejowany może złożyć oświadczenie o:
  – obniżeniu ceny
  – odstąpieniu od umowy
  w sytuacji, gdy:
  – Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta
  – Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Ustawy o prawach konsumenta
  – brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową
  – brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy o prawach konsumenta
  – z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego uprzywilejowanego.
  2.1.5 W przypadku towaru podlegającego naprawie lub wymianie, Kupujący uprzywilejowany powinien udostępnić ten towar Sprzedawcy. Sprzedawca odbiera od Kupującego uprzywilejowanego towar na swój koszt.
  2.1.6 Kupujący uprzywilejowany nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.
  2.1.7 W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszej sekcji (dotyczącej towarów), Kupujący uprzywilejowany niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt, na adres ul. 42 Pułku Piechoty 78, 15-181 Białystok. Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
  2.1.8 Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego uprzywilejowanego o obniżeniu ceny.
  2.2. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  2.2.1 W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  – mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php
  – pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php
  – bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów
  – internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.
 3. KUPUJĄCY INNI NIŻ KUPUJĄCY UPRZYWILEJOWANI
  3.1 Celem uniknięcia wątpliwości Sprzedawca zwraca uwagę, że do odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego innego niż Kupujący uprzywilejowany, związanej z reklamacją, stosuje się postanowienie § 12 ust. 6.

§ 10 Prywatność i bezpieczeństwo

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego jest Sprzedawca:
  de ART Druk Wielkoformatowy Borkowski i Piotrowski spółka cywilna; ul. 42 Pułku Piechoty 78; 15-181 Białystok. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w dostępnej w sklepie Polityce Prywatności, ze względu na zasadę przejrzystości zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania przez Sprzedawcę danych podanych przez Kupującego w procesie zakupowym, jest realizacja zamówień. W tym przypadku podstawą przetwarzania danych osobowych jest: a)    umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, które zmierzają do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) b)  ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także c)    uzasadniony prawnie interes Sprzedawcy polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Sprzedawca jest świadomy, że ochrona danych osobowych Kupującego jest sprawą priorytetową. Sprzedawca zobowiązuje się do postępowania zgodnie z wewnętrznymi procedurami gwarantującymi poufność, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 4. Sprzedawca oświadcza, że nie będzie udostępniać danych osobowych Kupującego (z wyjątkiem przypadków opisanym w ust. 5 niniejszego paragrafu) do celów innych niż opisanych w ust. 2 niniejszego paragrafu.
 5. Dane osobowe i adresowe uzyskane od Kupującego są przechowywane w bezpiecznym miejscu na serwerze. Każdy ma prawo wglądu do swoich danych, ich modyfikowania, a także do żądania ich usunięcia. Dane wprowadzone przez Kupującego przy tworzeniu konta w Serwisie można zmienić, zgłaszając pisemną prośbę na sklep@cyfrowybialystok.pl. Informacje na temat kart kredytowych Kupującego nie są w żaden sposób przechowywane.

§ 11 Znaki towarowe i prawa autorskie

Nazwy firm, ich znaki towarowe, etc. zamieszczone na stronie należą odpowiednio do ich właścicieli i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy aktów prawnych przywołanych w niniejszym Regulaminie, a w przypadku Kupujących niebędących jednocześnie Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121. j. t.), także postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży dostępnych na stronie internetowej Sklepu.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U.2020.287 t.j.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu w Serwisie internetowym.
 4. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu, to jest przed dniem umieszczenia na stronie internetowej Sklepu nowej treści Regulaminu, będą realizowane zgodnie z postanowieniami poprzedniej wersji Regulaminu.
 5. Spory pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym będącym jednocześnie Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Kupujący będący jednocześnie Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej znajdującym się najbliżej miejsca zamieszkania Konsumenta. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 6. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Kupującym uprzywilejowanym, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączona.